Nynke laverman - gjin begjin / hambre del alma


Connect your Spotify account to your account and scrobble everything you listen to, from any Spotify app on any device or platform.

this is not a start, language has given up the ghost
how shall I flesh it out, the fog snatches at me
so don’t stay, my body is at last a long story
I lie here, singing to pass the time as I wait
and your heart melts like a stone in my heart

Doe’t ik my útklaaid hie
En foar him stie
Spruts syn antlit sûnder taal
Ik wie fan him
Gjin misferstân

Neaken as ik wie
Stie ik sterk ûnder syn eagen
Mei de graasje op ’e skouders
En de stilte yn it hier
Draaide ik my om
En liet him sjen
Hy wie fan my
Gjin misferstân


Nynke Laverman - Gjin Begjin / Hambre Del AlmaNynke Laverman - Gjin Begjin / Hambre Del AlmaNynke Laverman - Gjin Begjin / Hambre Del AlmaNynke Laverman - Gjin Begjin / Hambre Del Alma

wq.wrestling-mania.infoDate Title Description
tp.wrestling-mania.info